Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIER VERHUUR
Deze voorwaarden behoren bij de huurovereenkomst, dan wel per e-mail overeengekomen huur, welke is gesloten tussen Vier Verhuur, gevestigd te Haren en de in de overeenkomst of e-mail met name genoemde huurder.

Artikel 1: Duur van de overeenkomst en huursom
1.1 De overeenkomst is gesloten voor de duur van de verhuur, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
1.2 Voor de huur voor een gedeelte van de dag, wordt de (‘standaard’) huursom voor de gehele dag in
rekening gebracht.

Artikel 2: Leveren en ophalen van de goederen
2.1 De goederen zullen door Vier Verhuur geleverd en opgehaald worden op de locatie, zoals deze is
vastgelegd in de huurovereenkomst;
2.2 De goederen zullen door Vier Verhuur geleverd en opgehaald worden op de datum en het tijdstip,
zoals deze zijn vastgelegd in de huurovereenkomst;
2.3 De kosten voor het leveren en ophalen van de goederen worden gelijktijdig met de kosten voor de
huur van de goederen in rekening gebracht;
2.4 Indien op het overeengekomen tijdstip de goederen niet opgehaald kunnen worden, bijvoorbeeld
omdat niet wordt voldaan aan artikel 5.3, is de huurder aan Vier Verhuur een boete verschuldigd.
Deze boete bedraagt de huursom voor de extra dag(en) waarop het niet mogelijk was de goederen op
te halen;

Artikel 3: Annuleren
Indien na opdracht verlening door de huurder geannuleerd wordt, kan Vier Verhuur een deel van de huursom in rekening brengen voor de onkosten. De huurder wordt hiervan bij annulering op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Borgsom
4.1 De in de huurovereenkomst genoemde borgsom dient gelijktijdig met de huur betaald te worden;
4.2 Vier Verhuur is verplicht de borgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat
moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Vier Verhuur heeft voldaan, aan de huurder
terug te betalen;
4.3 De borgsom mag worden ingehouden, indien de goederen niet of slecht gereinigd of beschadigd zijn.
Dit wordt op het moment van het ophalen van de goederen kenbaar gemaakt bij de huurder.

Artikel 5: Schade, gebreken en reinigen
5.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de
tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld
5.2 De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben
gecontroleerd, terwijl bij geen reactie (telefonisch, dan wel via de e-mail) de goederen geacht
worden zich in een goede staat te bevinden;
5.2 De huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde door het gebruik, bij Vier Verhuur
(telefonisch, dan wel via de e-mail) te melden. Zonder toestemming van Vier Verhuur mag de
huurder niet tot reparatie overgaan;
5.3 De goederen dienen op het afgesproken tijdstip, zoals vastgelegd in het huurcontract, gereinigd
klaar te staan;
5.4 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale
slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk bij de huurder in
rekening gebracht of van de borgsom ingehouden.

Artikel 6: Onderverhuur en vervanging
6.1 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.
6.2 Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Vier Verhuur
terug te overhandigen, dient huurder aan Vier Verhuur een schadevergoeding te betalen, ter
grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.